Pogoji uporabe

OSNOVNA PRAVILA

Ti splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletnega mesta Zaobljuba.si (v nadaljevanju: spletno mesto oz. Zaobljuba.si).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletnem mestu.

Vse storitve spletnega mesta uporabnik uporablja na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine, ki jo posreduje na spletno mesto, in za pravne ter stvarne napake na vsebini, ki jo posreduje na spletno mesto.

Kljub prizadevanju za zaščito in varnost naših uporabnikov ter vsebin, ne moremo zagotoviti, da tretje osebe ne bodo poskušale premagati naših varnostnih ukrepov. Prosimo, da nas takoj obvestite o kakršni zlorabi ali nepooblaščeni uporabi vašega računa.

V primeru nestrinjanja s splošnimi pogoji, ste dolžni spletno mesto zapustiti, člani pa trajno izčlaniti. Član se lahko izčlani kadarkoli in iz kateregakoli razloga tako, da na elektronski naslov info@zaobljuba.si sporoči svoje uporabniško ime in geslo, administrator pa ga bo po preverjanju izključil.

 

POJMI

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega mesta.

Spletno mesto Zaobljuba.si, ki lahko deluje tudi pod drugimi domenami, je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora www.zaobljuba.si (ali različice) ponuja uporabnikom določene storitve. Ponudnik storitev lahko spreminja domenski naslov spletnega mesta.

Ponudnik storitev spletnega mesta, ki je lastnik vsebin, razen vsebin, ki jih v skladu s temi pogoji priskrbijo člani, in lastnik in skrbnik programskih aplikacij ter z njo povezanih storitvenih dejavnosti, je družba ENKI d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, razen, če ni navedeno drugače.

Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način (bodisi z dostopanjem, ogledovanjem, prikazovanjem ipd.) uporablja storitve spletnega mesta.

Registrirani uporabnik je vsaka oseba, ki uspešno zaključi postopek registracije in registracijo potrdi s prijavo v sistem s svojim uporabniškim imenom ter geslom.

 

PREDMET STORITEV

Storitve spletnega mesta so namenjene shranjevanju, prikazovanju in deljenju fotografij porok uporabnikov in registriranih uporabnikov ter sodelovanju z drugimi uporabniki spletnega mesta.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne onemogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti, brez predhodnega obvestila.

 

POGOJI ZA UPORABO

Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno tako za uporabnike kot registrirane uporabnike, razen kadar,  je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje dostopa do storitev uporabnikom in registriranim uporabnikom.

Storitve lahko prosto, v okviru teh splošnih pogojev, uporabljajo le polnoletni uporabniki. Z uporabo spletnega mesta izrecno potrjujete, da izpolnjujete starostni pogoj iz tega člena.

 

POSTOPEK REGISTRACIJE

Postopek registracije se začne z izpolnitvijo obrazca na spletnem mestu. Z izpolnitvijo uporabnik potrjuje, da je prebral splošne pogoje, jih razume, se z njimi strinja in jih v popolnosti in brez dodatnih omejitev ali zadržkov sprejema.

Uporabnik je zavezan k spoštovanju splošnih pogojev, ki veljajo za registrirane uporabnike, neposredno z začetkom registracije – takoj, ko potrdi, da je splošne pogoje in politiko zasebnosti prebral in se z njimi v celoti strinja.

Ko uporabnik potrdi, da se strinjanja s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti, lahko začne postopek ustvarjanja uporabniškega računa.

Uporabnik ustvari uporabniški račun izključno za svoje ime in za svoj račun.

Uporabniki in registrirani uporabniki, ki odprejo račun v imenu podjetja, organizacije ali druge pravne osebe, jamčijo, da so pooblaščeni za izdajo vseh dovoljenj in se strinjajo s temi pogoji v imenu podjetja.

Ob registraciji se uporabnik zavezuje, da so vsi vpisani podatki točni in pravilni. Uporabnik sam odgovarja za točnost vnesenih podatkov.

Če uporabnik ob registraciji poda kakršnekoli podatke, ki so neresnični, netočni, nepopolni ali ima portal utemeljene razloge za sum, da so take informacije neresnične, netočne ali nepopolne, ima ponudnik pravico, da začasno razveljavi ali onemogoči ​​račun oz. zavrne vso dosedanjo ali prihodnjo uporabo materialov in storitev portala.

Z uporabo spletne strani se strinjate, da ne boste ustvarili računa z lažno identiteto ali informacijami ali se vpisali v imenu nekoga drugega.

Za kakršnokoli škodo, ki bi jo kot uporabnik ali registrirani uporabnik povzročili z nespoštovanjem določil tega člena drugim uporabnikom, registriranim uporabnikom, ponudniku ali tretjim osebam, polno odškodninsko oziroma kazensko odgovorjate in prevzemate nase pasivno legitimacijo v primeru spora.

Strinjate se, da ne boste ustvarili ali uporabljali računa portala, če ste bili prej z njega odstranjeni ali dobili prepoved uporabe storitve.

Ko je postopek registracije zaključen, uporabnik pridobi status registriranega uporabnika.

 

PRAVILA VEDENJA REGISTRIRANIH UPORABNIKOV

Registrirani uporabnik vse storitve spletnega mesta uporablja na lastno odgovornost.

Uporabnik ali registrirani uporabnik se strinja, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije in splošnimi etičnimi normami.

Registrirani uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti v okviru svojega računa.

Registrirani uporabnik bo, v okviru uporabe spletnega mesta, uporabljal en sam uporabniški račun.

Registrirani uporabnik je osebno odgovoren za posredovane ali objavljene podatke, gradiva, objave, mnenja, nasvete, izjave, ter za objave ali prikazane podatke in informacije, posredovane preko storitev spletnega mesta.

Priporočeno je, da registriran uporabnik ne deli svojega uporabnškega imena in gesla. Če pride do zlorabe, mora registrirani uporabnik takoj obvestiti spletno mesto o kakršnikoli nepooblaščeni uporabi gesla ali drugi kršitvi glede varnosti računa.

Registriranim uporabnikom in uporabnikom v okviru storitev spletnega mesta ni dovoljeno:

- pošiljanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje spolno napadalnih, pornografskih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb, in sicer v obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki.

- posredovanje ali javna objava podatkov, vsebin ali fotografij, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov).

- posredovanje ali javna objava podatkov, vsebin ali fotografij, ki vključujejo otroke in osebe, zajete na nejavnih površinah.

Ponudnik storitev si pridržuje vse pravice v zvezi s presojo ustreznosti, namestitvijo in odstranitvijo posameznega uporabniškega imena in drugih podatkov v uporabniškem profilu ter vsebin, ki jih uporabnik v okviru svojega uporabniškega profila posreduje v sistem.

Za kakršnokoli škodo, ki bi jo uporabnik ali registrirani uporabnik povzročil z nespoštovanjem določil tega člena drugim uporabnikom, registriranim uporabnikom, ponudniku ali tretjim osebam, polno odškodninsko oziroma kazensko odgovarja in prevzema nase pasivno legitimacijo v primeru spora.

 

PREKINITEV ČLANSTVA

Trajanje uporabniškega računa v primeru redne uporabe v skladu z določili teh pogojev ni omejeno.

Ponudnik si pridružje pravico izbrisati račun registriranega uporabnika, če ta ni aktivnen tri mesece ali več.

 

PRAVILA ZA UPORABO VSEBIN

Vse vsebine, objavljene na straneh spletnega mesta, razen vsebin, ki so jih na spletni strežnik naložili registrirani uporabniki, so last ponudnika storitev in/ali njegovih partnerjev. Vsa dela, ki izpolnjujejo pogoje za avtorska dela (računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo), so v skladu z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah zaščitena že z nastankom in jih ni treba posebej označevati.

Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni treba dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že z nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez privolitve imetnika avtorske pravice.

Ponudnik je izključni lastnik znamke Zaobljuba.si in iz nje izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov.

Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo in od njih terjal vso povzročeno škodo.

 

INTELEKTUALNA LASTNINA

Spletno mesto spoštuje pravice intelektualne lastnine in enako pričakuje od svojih uporabnikov. Spletno mesto lahko glede na okoliščine in po svoji presoji, onemogoči in/ali prekine račune uporabnikov, ki kršijo ali so bili obtoženi kršitve avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine drugih.

Če ste lastnik avtorskih pravic ali pa ste pooblaščeni za delovanje v imenu avtorja ali pooblaščeni za ukrepanje v okviru katere koli izključne pravice na podlagi avtorske pravice, in ste na spletni strani zaznali kršitev le-te, izpolnite obrazec o domnevnih kršitvah. Slednji bo poslan na vpogled uredništvu. Po prejemu obrazca bomo ustrezno ukrepali.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika ni dovoljeno.

 

PRAVILA ZA POSREDOVANJE VSEBINE IN GRADIVA

Uporabnik ali član se strinja, da so vsa gradiva (fotografije in fotografska avtorska dela, besedila in druga avtorska in neavtorska gradiva), ki jih posreduje v okviru storitev spletnega mesta, prosto dostopna javnosti spletnega mesta in z njim povezanimi izvedenimi formami (letak, oglas, brošura, Facebook, Pinterest, Twitter, Google +, Instagram idr.), razen, ko je izrecno drugače določeno s temi splošnimi pogoji.

Registriran uporabnik zagotavlja, da so gradiva, ki jih posreduje spletnemu mestu, njegova avtorska dela oziroma ima za dela pridobljene ustrezne materialne avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, ki registriranemu uporabniku dovoljujejo razpolaganje z avtorskim delom na način, določen v teh splošnih pogojih. V primeru objave gradiv, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, registriran uporabnik jamči, da je pred objavo pridobil ustrezno (pisno) soglasje nosilcev pravic.

Registrirani uporabnik daje ob posredovaju gradiva na spletno mesto, ponudniku storitev neizključno in neodplačno pravico do časovno in prostorsko neomejene uporabe in objave posredovanega gradiva, vključno s pravico reprodukcije, distribucije, predelave oziroma spreminjanja (ter izključne uporabe dela v spremenjeni obliki), javnega prikazovanja in predvajanja gradiva delno ali v celoti po presoji ponudnika storitev. Ponudnik storitev lahko gradivo objavlja v vseh klasičnih in elektronskih medijih. Skladno z določbami zakona o avtorski in sorodnih pravicah registriran uporabnik prenaša na ponudnika materialne avtorske pravice, ki se nanašajo na uporabo gradiva v skladu s tem odstavkom. Ponudnik lahko pridobljene pravice iz tega odstavka v celoti ali delno prenaša na tretje osebe.

S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik ali registrirani uporabnik strinja, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošlje sam.

Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za pravne napake na gradivu, ki ga je prejel od registriranih uporabnikov. Ponudnik si v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine pridržuje pravico ukrepanja proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Ponudnik si pridružuje pravico, da odstrani ali spremeni uporabniško vsebino iz kateregakoli razloga, vlključno z uporabniško vsebino, za katero meni, da krši te pogoje in splošno politiko.

 

ZUNANJE POVEZAVE

Na spletno mesto lahko naredite povezavo z drugih spletnih mest. Povezave ni dovoljeno narediti na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino.

Razen v zgoraj navedenem primeru, je na drugih spletnih mestih brez dovoljenja ponudnika storitev prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in znamko spletnega mesta.

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom spletnega mesta. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za strani tretjih oseb, njihove informacije, materiale, izdelke ali storitve. Če s spletnega mesta dostopate do spletne strani tretjih oseb, to storite na lastno odgovornost in se strinjate, da ponudnik ne bo imel nobene odgovornosti, ki izhajajo iz vaše uporabe ali dostopa do spletne strani tretjih oseb, storitev ali vsebine.

Ko zapustite našo spletno stran, naši pogoji in politika ne veljajo več.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, spletno mesto ne odgovorja za posredno, neposredno, poslednično ali kazensko škodo ali izgubo dobička oz. prihodkov, ki nastanejo bodosi posredno ali neposredno.

 

NESPOŠTOVANJE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila po svoji presoji, uvede kateregakoli od naslednjih ukrepov:

- opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev in poziv k spoštovanju le-teh,

- blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta,

- blokiranje uporabniškega računa,

- blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere ponudnik ugotovi, da jih uporablja isti član kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve,

- blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,

- posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev.

Ponudnik bo izključil vse uporabnike ali registrirane uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi pogoji ali drugimi dejanji, ki jih sankcionira pravo (zakonodaja) Republike Slovenije.

 

ODGOVORNOST

Ponudnik ali/in njegovi zunanji partnerji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek spletnega mesta. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo brez kakršne koli garancije. Ponudnik ali/in njegovi zunanji partnerji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Ponudnik v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev, nerealizacije kuponskih popustov, ponujenih storitev ali prekinitev storitev), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki, kuponi in storitvami, pridobljenimi na portalu ali kako drugače nastalimi z uporabo portala. Če ste s katerim koli delom spletnega mesta, storitvijo ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da spletnega mesta ne uporabljate več.

Ponudnik gradiva in podatkov, ki jih registrirani uporabnik posredujejo na spletno mesto v okviru njegovih storitev, ne nadzorjuje, zato ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube. Ponudnik si, v skladu z namenom izpolnjevanja določb tega sporazuma, pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke in gradiva, ki jih registriran uporabnik posreduje v okviru storitev spletnega mesta, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu ne zavezuje.

Ponudnik ne odgovarja in ne jamči, da bo blago, storitev ali kupon, ki jih ponuja tretja oseba, ustrezalo vašim zahtevam in bo blago ali storitev varna, na voljo in brez napak.

 

KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom in registriranim uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do vsebin stranega mesta.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

 

POLITIKA ZASEBNOSTI

Za uspešno registracijo na spletnem metu moramo pridobiti nekatere vaše osebne podatke, katere bomo upravljali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Z registracijo na spletnem mestu se strinjate, da se vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev.

Osebni podatki, ki jih registriran uporabnik posreduje ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi storitve, se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev, za zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah spletnega mesta, za preverjanje, ali uporabnik uporablja storitve, v skladu s temi pogoji. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

To spletno mesto lahko zbira nekatere podatke o vašem obisku, kot so ime ponudnika internetnih storitev in naslov IP (Internet Protocol), prek katerega dostopate do interneta, datum in ura, ko dostopate do mesta, strani, ki jih obiščete na mestu, in internetni naslov spletnega mesta, neposredno s katerega ste prišli na naše mesto.

Podatke, ki jih zberemo, uporabljamo za zagotavljanje, vzdrževanje, zaščito in izboljšanje teh storitev, razvoj novih storitev ter varovanje spletnega mesta in uporabnikov ter obveščanje o novostih, povezanih s portalom, splošnih informacijah, povezanih s tematiko portala, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah, pri čemer za novičarsko listo lahko uporabljamo zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hranimo v oblaku.

 

Podatke, ki jih zberemo s piškotki in drugimi tehnologijami, kot so spletni signali, uporabljamo za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje in splošne kakovosti storitev.

Preden bomo podatke uporabili za namene, ki niso navedeni v tem pravilniku o zasebnosti, vas bomo zaprosili za soglasje.

Lastnik ne prevzema odgovornosti za morebiten poskus vdora v bazo, ki bi ogrozil objavljene vsebine. Na zahtevo organov pregona, se lahko v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, osebni podatki, e-poštni in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Kot uporabnik imate pravico kadarkoli zahtevati, da upravljavec osebnih podatkov vaše osebne podatke izbriše iz zbirk osebnih podatkov. Če boste to želeli, to sporočite na naslov info@zaobljuba.si

 

PIŠKOTKI

Spletna stran uporablja pištkotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Uporabljamo naslednje piškotke:
Skupina 1: So ključni in brez njih stran ne bo delovala, kot bi morala. Nastavijo se, ko oddate obrazec, se prijavite ali opravite kakršno koli interakcijo s spletno stranjo. Za te piškotke nam ni treba dobiti vaše privolitve.
Skupina 2: Z njimi analiziramo promet na strani, da lahko izboljšamo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani se strinjate z namestitvijo na vaš računalnik.
Skupina 3: Piškotki naših partnerskih storitev, kot so Facebook, Twitter, Google idr. Če se z uporabo ne strinjate, piškotkov ne bomo nastavili, lahko pa se zgodi, da nekatere zanimive funkcije spletne strani zato ne bodo na voljo. Svojo izbiro boste lahko vedno spremenili.

Seznam piškotkov, ki jih uporablja ta stran, si lahko ogledate tukaj. S pregledovanjem strani se strinjate z uporabo piškotkov. Če ne želite, da se slednji namestijo, lahko namestitev  invazivnih zavrnete.

 

SPREMEMBE

Ponudnik vsebin lahko obstoječe pogoje uporabe spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. Če uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj neha uporabljati portal. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

 

REŠEVANJE SPOROV

Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani. Morebitne pripombe in vprašanja v zvezi z uporabo spletnega mesta lahko pošljete na elektronski naslov info@zaobljuba.si

 

PRISTOJNOST ZA SPORE

Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Ljubljani, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, in splošnih pogojev ter v zvezi z družbo ENKI d.o.o., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ta različica splošnih pogojev uporabe ima zaporedno številko 1.2 in velja od 16. junija 2014 dalje.

 

 

 

Prijava

Za všečkanje in oblikovanje sanjarnice je potrebna registracija - uporabi družbeno omrežje ali izpolni spodnji obrazec:

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

IZBERI NAJLEPŠO POROKO LETA

VŠEČKAJ fotografije tebi ljubih porok in s tem prispevaj svoj
glas v Zaobljubini tekmi za najlepšo poroko leta.

Glasuj

Pravila nagradne igre

  • POKROVITELJ NAGRADNE IGRE
Google+